Rzetelność, profesjonalizm

i specjalistyczna obsługa prawna

Telefon

665 886 370

Usługi prawne

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z myślą o pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych. W szczególności prowadzę sprawy z następujących dziedzin prawa:

sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

- rozwód
- separacja
- podział majątku małżonków, rozdzielność majątkowa
- kontakty z dziećmi
- władza rodzicielska
- alimenty na rzecz dzieci i małżonka

sprawy spadkowe w zakresie:

- stwierdzenia nabycia spadku
- zachowków
- działu spadku
- stwierdzenie nieważności testamentu

sprawy cywilne z zakresu:

- zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości
- ustanowienia drogi koniecznej
- ustanowienia służebności
- zarządu rzeczą wspólną
- zasiedzenia nieruchomości
- spraw o zapłatę
- prawa umów
- spraw o nienależyte wykonanie umów
- odszkodowań za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
- powództw przeciwegzekucyjnych
- skarg na czynności komornika

sprawy z  zakresu prawa pracy:

- przywrócenia do pracy
- odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
- wypłat zaległego wynagrodzenia
- kar dyscyplinarnych
- odpraw
- nadgodzin
- mobbingu

sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa wykonawczego:

- obrona w procesie karnym
- działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego
- sprawy w postępowaniu wykonawczym (sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny)
- odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie
- sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m. in. apelacje, kasacje, wnioski dowodowe, prywatny akt oskarżenia).

sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych:

- sporządzenie wniosków i pism w toku postępowania przetargowego,
- sporządzenie środków odwoławczych, w tym odwołań do KIO oraz skarg do Sądu na orzeczenia KIO.

sprawy z zakresu z prawa spółek i prawa gospodarczego:

- reprezentacja spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych,
- rejestracja spółek,
- windykacja należności spółek,
- sporządzanie i analiza umów handlowych,
- udział w negocjacjach,
- reprezentacja w sporach pracowniczych.